ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/09/2018

Το γραφείο μας ζητά να προσλαβει ασκούμενο/η δικηγόρο ο/η οποίος/α να μπορεί να ενταχθεί στο έργο “Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο (Κεφ. 2), ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, άσκησης”.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@pasiourtideslaw.com ή όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24252584.